Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30210 6803070
info@laikifactors.gr Ελληνικά    English    Srpski
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΟΜΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα >
Κάντε κλικ για είσοδο
στο σύστημα
Προστασία δεδομένων

 

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η LAIKI FACTORS & FORFAITERS A.E. αναβαθμίζει την Πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τίθεται σε ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μαΐου 2018. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που συλλέγουμε. Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο. Βελτιώνουμε τους ελέγχους που διενεργούμε για τη διασφάλιση του απορρήτου σας.

 
      Κατηγορίες Υποκειμένων

 

Eπεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας, των μετόχων και των εταίρων τους, και, γενικά, όλων των συμβαλλομένων μερών των πελατών μας (π.χ.  εκπροσώπων, αντικλήτων, εγγυητών, μελών Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και των υποψηφίων πελατών μας. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Laiki Factors & Forfaiters AE, καθώς και των εκπροσώπων των εξωτερικών συνεργατών μας.


     
Σκοπός της επεξεργασίας

 

Ως εκ της φύσης της δραστηριότητας μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για:

1.      την πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών μας

2.      την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης

3.      την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τις Εποπτικές Αρχές.

       Αποδέκτες των δεδομένων σας

 

Τα δεδομένα σας κοινολογούνται στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας μας και σε εξωτερικούς μας συνεργάτες, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Δικαστικές Αρχές και στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποκλειστικά στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

      Δικαιώματα των υποκειμένων

 

Κάθε Υποκείμενο δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

1.     Να λαμβάνει την κατάλληλη ενημέρωση κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων του για την επερχόμενη επεξεργασία (δικαίωμα ενημέρωσης)

2.      Να ενημερώνεται για το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα προσωπικά του δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης)

3.      Να απαιτεί τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα διόρθωσης)

4.      Να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα διαγραφής)

5.      Να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού)

6.      Να αντιταχθεί στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης)

7.      Να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα)

 

Η LAIKI FACTORS A.E. θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

 

Όλες οι πληροφορίες προς τα Υποκείμενα των Δεδομένων παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Η LAIKI FACTORS A.E. θα αναρτήσει νεότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόντα κανονισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, αλλά και τη διευθέτηση οποιουδήποτε σχετικού με την χρήση και προστασία των δεδομένων σας ζητήματος, παρακαλούμε  να απευθύνεστε στο 0030 210 6803000 από Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 - 15:00), ζητώντας την Υπεύθυνη για τα ζητήματα σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, κα Ζήκου Γεωργία.
Επιπλέον μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e
-
mail):
Info-GDPR@laikifactors.gr


κορυφή σελίδας